STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Regulamin GCI
 Informacje o GCI
 Zakres działalności GCI
 Literatura w GCI
 GCI w Małopolsce
 Kontakt i lokalizacja GCI
 Nowy Sącz "z lotu ptaka"
 Szkoły w Nowym Sączu
 Ważne adresy
Stronę odwiedzilo 3823 osób
 • Regulamin GCI

  Regulamin Gminnego Centrum Informacji

  w Nowym Sączu


  §1

  Regulamin Gminnego Centrum Informacji w Nowym Sączu, określa zasady funkcjonowania GCI.

  §2
   

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

   

  1. GCI - należy przez to rozumieć Gminne Centrum Informacji.  
  2. Pracowniku GCI – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do koordynowania pracami GCI. 
  3. Klientach GCI - należy przez to rozumieć:

  - bezrobotną młodzież,

  - młodzież szkolną (uczniowie ostatnich klas szkół średnich i zawodowych),

  - studentów i absolwentów,

  - osoby bezrobotne, długotrwale pozostające bez pracy, a także zagrożone utratą pracy,

  - osoby niepełnosprawne i wolontariuszy lokalnych organizacji pozarządowych,

  - bezrobotnych chcący założyć własną działalność gospodarczą,

  - mikro i małych przedsiębiorców, korzystających z pomocy Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości,

  - pracodawców w ramach tzw. „kiosku z pracą”,

  - każdą osobę zainteresowaną.

   

  §3

   

  Siedzibą GCI jest Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 13.

   

  §4

  GCI otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

  §5

  Zakaz wstępu na teren GCI mają osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i środków odurzających.


  §6

   

  Zasady korzystania z GCI:

   

  1. Stanowiska komputerowe, inny sprzęt biurowy oraz zbiory biblioteczne udostępniane są tylko podczas obecności pracownika GCI i pod jego nadzorem po uprzednim złożeniu przez klienta GCI aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (zwrot przy wyjściu) oraz wpisaniu się do „Księgi Klientów GCI”.
  2. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach - zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.  
  3. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy przekazać odpowiednie informacje pracownikowi GCI - tylko pracownik GCI może dokonywać zmian w oprogramowaniu oraz konfiguracji sprzętowej.
  4. Wszystkie dokumenty prywatne przechowywane przez Klienta GCI na dyskach komputerów GCI są chronione jedynie przez zabezpieczenia systemu operacyjnego – pracownik GCI nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty danych Klienta GCI.
  5. Przy korzystaniu z internetu zabronione jest: przeglądanie stron erotycznych, pornograficznych, zawierających przemoc oraz w innych celach powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie; wykorzystywanie gier komputerowych; korzystanie czatów i innych komunikatorów.  
  6. Drukarka sieciowa, kserokopiarka, faks i skaner będą udostępniane klientom GCI po sprawdzeniu i akceptacji przez pracownika GCI treści przetwarzanych dokumentów.
  7. Przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych obowiązują limity czasu określone przez GCI uzależnione od frekwencji klientów GCI w danym dniu.  
  8. Każdą usterkę, czy zastrzeżenie do pracy sprzętu zależy natychmiast zgłosić pracownikowi GCI. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek napraw i modyfikacji ustawień sprzętu samodzielnie.
  9. Zbiory biblioteczne GCI mogą być wykorzystywane tylko na terenie GCI. Wyjątek stanowią dostępne ulotki. 
  10. Klienci GCI korzystający z wyposażenia GCI są obowiązani dbać o użytkowany sprzęt komputerowy, biurowy i zbiory biblioteczne oraz o nie zaśmiecanie pomieszczeń GCI.
  11. Zabrania się spożywania posiłków, jakichkolwiek napojów oraz palenia papierosów w trakcie przebywania w sali komputerowej.
  12. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.

   

  §7

   

  W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i spokój.

   

  §8

   

  1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i skanera jest bezpłatne.
  2. Każdy klient GCI uprawniony jest do bezpłatnego wydruku i wykonania kserokopii dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy w ilości do 5 stron formatu A-4 dziennie.
  3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu GCI klient GCI ponosi odpowiedzialność materialną za taki stan rzeczy.
  4. Klienci GCI wykorzystujący sprzęt i oprogramowanie niezgodnie z oferowanymi usługami GCI będą usuwani z sali przez pracownika GCI.

   

  §9

   

  GCI zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

   

  §10

   

  Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby, która się tego dopuściła.